Om RedMic

RedMic

RedMic-projektet finansieras av FORMAS och syftar till att identifiera kritiska organiska mikroföroreningar som släpps ut från reningsanläggningar på plats (OSSF) och tillhandahåller nya vetenskapligt baserade reduktionsverktyg och reduktionsstrategier.
Närmare 700 000 privata hushåll i Sverige är inte anslutna till någon central reningsanläggning och utsläppen av organiska mikroföroreningar från OSSF är i stort sett okända..

Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp. De övergripande målen är att

1. identifiera och kvantifiera utsläppen av miljöföroreningar från enskilda avlopp.
2. utveckla och utvärdera nya innovativa reningstekniker.
3. identifiera viktiga källor av miljöföroreningar i privata hushåll.
4. ta fram en effektiv strategi för minskning av diffusa utsläpp från privata hushåll.