Redmic har konstaterat att organiska miljöföroreningar släpps ut i betydande kvantiteter från små avlopp till bäeckar och åar

Postad 26. October 2021. 1 minuts läsning.
Cover image

Som ni vet har RedMic har som övergripande mål att identifiera och kvantifiera utsläpp av miljöföroreningar från små avlopp och att utveckla och utvärdera nya reningstekniker.
I projektet ingår också att identifiera viktiga källor till miljöföroreningar i privata hushåll och att ta fram en effektiv strategi för att minska diffusa utsläpp från hushållen. RedMic är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet.
Projektet har finansierats av Formas från 2013. RedMic har genomfört två större kampanjer med provtagningar i små avlopp, men också i stora och medelstora kommunala reningsverk.
Vid den första kampanjen som genomfördes hösten 2013 provtogs ett antal avlopp med minireningsverk och markbäddar, men även källsorterande system som omfattade både enskilda hushåll och gemensamhetsanläggningar.
I en andra provtagningsomgång 2015 undersöktes endast markbäddar (sandfilter) i gemensamhetsanläggningar. Vi tog prover och analyserade ett stort antal kemikalier i inkommande vatten till markbäddarna, det vill säga efter att vattnet passerat trekammarbrunn, samt i utgående vatten.

I projektet har även två större infiltrationsanläggningar provtagits under ett års tid, inklusive mätningar i dricksvatten, grundvatten och i närliggande sjöar och vattendrag. Vi har också följt utvalda kemikalier i Fyrisån och Sege å nära Malmö som är ett vattensystem med ett stort antal små avlopp i sitt avrinningsområde. Nya reningstekniker har testats både i laboratoriemiljö och ute i fält, kopplat till en stor markbädd. Det har även utförts tester i samarbete med Malmö kommun och lokala företag som arbetar att minska sin miljöpåverkan, exempelvis Flyttstädning Malmö och Oatly.

Projektet har även genomfört intervjuer med husägare som har egna avlopp och med miljöinspektörer i kommuner.
Detta för att undersöka deras uppfattning och relation till avfallsfrågor och för att ta reda på hur dagens lagstiftning påverkar beslutsfattare.
Vi genomför även en multikriterieanalys med syftet att utvärdera hållbarhetsaspekter hos olika systemlösningar för att minska utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp. Ett annat syfte med multikriterieanalysen är att ta fram ett generellt beslutstöd för val av lösning där olika faktorer belyses kopplat till teknik, ekonomi,användarperspektiv och miljöpåverkan.